كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده

1-  کارگاه آموزشی مشاوره گروهی معاونت پیشگیری بهزیستی استان تهران 1376

2-  کارگاه دانش¬افزایی شناخت درمانی و اعتیاد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 1379

3-  کارگاه آموزشی شناخت¬درمانی اولین کنفرانس بین¬المللی علوم شناختی تهران، ایران 1379

4-  دوره سبک¬های یادگیری و روش¬های اثربخش مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی 1381

5-  کارگاه آموزشی فنون مصاحبه با کودک و خانواده (مقدماتی و پیشرفته) نخستین کنگره سراسری آسیب¬شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی 1383

6- کارگاه روش تحقیق در علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1383

7- کارگاه آشنایی با آمار مقدماتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1383

8- کارگاه روش¬های برقراری ارتباط موفق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1383

9- کارگاه برنامه¬ریزی و الگوهای تدوین طرح درس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1383

10- کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1383

11- کارگاه آشنایی با spss مقدماتی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت 1384

12- کارگاه آشنایی با spss پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت 1384

13- کارگاه آموزشی مقدمه¬ای بر سکس¬تراپی مرکز خدمات مشاوره هما 1385

14- کارگاه چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم - 1386

15- کارگاه آموزش تحلیل¬های پیشرفته آماری به کمک نرم¬افزارهای spss و AMOS دانشگاه شهید بهشتی 1390

16- آموزش نرم¬افزار EndNot دانشگاه UTM مالزی 2010

17- آموزش نرم¬افزار AMOS دانشگاه UTM مالزی 2011

18- کارگاه دو روزه آشنایی با مدل¬یابی معادلات ساختاری دانشگاه UTM مالزی 2012

19- اصول تعلیم و تربیت اسامی شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1392

20- معرفت شناسی شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1393

21- تاریخ و فسفه علم شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1393

22- اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی (حقوق بشر) شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1394

23- اخلاق حرفه ایی (2) شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1395

24- تاریخ و تمدن اسامی (2) شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1395

25-  آشنایی با منابع الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی EBSCO موسسه علمی پژوهشی و تحقیقاتی نسیم ایمان 1395

26- آسیب شناسی رسانه شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1397

27- اخلاق حرفه ای شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1397

28- اخلاق پژوهشی شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1397

29- اخلاق حرفه ای سطح 3 شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1398

30- آشنایی با آیین نامه ارتقا مرتبه علمی اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اداره کل امور هینت علمی 1398

31- کارگاه آموزشی مشاوره ازدواج :ملاحظات و پیامدها ، تفاهم و اختلافات در زندگی زناشویی مرکز مشـاوره راه نو (مدرس دکتر باقر ثنایی) 1398

32- شرکت در نشست تخصصی نقد فیلم متری شش و نیم معاونت امور دانشجویی و فرهنگی واحد تهران مرکزی 1398

33- معرفت شناسی اسلامی سطح 2 شرکت در دوره طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات عمی دانشگاه آزاد اسامی تهران مرکزی 1398

34- کارگاه آموزش درمان مشکلات جنسی دکتر علی محمد نظری 1399

35- کارگاه آموزشی برآورد حجم نمونه و آنالیز توان آزمون با نرم افزار G* POWER دکتر عادل فاطمی 1400

36- کارگاه آموزشی آشنایی با روش تصمیم گیری چند معیاره AHP با نرم افزار Expert Choice دکتر عادل فاطمی 1400

37- کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار STATA دکتر عادل فاطمی 1400

38- کارگاه آموزشی تحلیل مدلهای چند سطحی (سلسله مراتبی خطی) با نرم افزار HLM دکتر عادل فاطمی 1400

39- کارگاه آموزشی تحلیل مدلهای چند سطحی (سلسله مراتبی خطی HLM) به کمک SPSS دکتر عادل فاطمی 1400

40- کارگاه آموزشی مدلیابی معادلات ساختاری SEM به کمک Smart PLS دکتر عادل فاطمی 1400