عضویت در انجمن های روانشناسی•  سازمان نظام روانشناسی ایران از بدو تاسیس تاکنون و دارای پروانه اشتغال
•  انجمن علمی روانشناسی ایران
•  انجمن روانشناسی آمریکا
• عضویت در انجمن روانشناسی خانواده ایران (APA)
• عضویت درانجمن مشاوره ایران