راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي دانشجويی( دکترا) 

1 - مقایسه اثر بخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر کارکردهای اجرایی و یکپارچگی حسی به کودکان و به مادران بر نشانگان کمبود توجه و بیش فعالی  (ADHD) 1395

2 - تحلیل رابطه هوش هیجانی، احساس خودارزشمنذی، چگونگی تعاملات خانوادگی، محبوبیت گروهی، میزان ارتباط با همسالان با کجروی های اجتماعی در نگرش نسبت به بزهکاری نوجوانان  1396

3 -  مدل یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبکهای هویت و حمایت اجتماعی با میانجیگری ناگویی خلقی در دانش آموزان 1396

4 - مقایسه اثربخشی روش تربیت مخچه همراه ویبریشن و روش تربیت مخچه بر مهارت های خواندن دانش آموزان با مشکلات خواندن 1396

5 - مدل یابی انطباق پذیری و انسجام خانوادۀ کودکان مبتلا به اوتیسم براساس منابع خانواده، سبک های مقابله با استرس، نگرش مذهبی با میانجیگری استرس ادراک شدۀ والدین
1397

6 - تدوین مدل ثبات رابطۀ زناشویی براساس ویژگیهاي شخصیتی واسترس ادراك شده با میانجیگري کیفیت رابطۀ زناشویی و سبکهاي حل مسأله در زنان متأهل  1397

7 - مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش بازشناختی بر منبع کنترل، انگیزش پیشرفت، خودآگاهی اجتماعی و عاطفی دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری 1398

8 - تدوین مدل بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی و باورهای وسواسی بر اساس سبک‌های دفاعی و وضعیت هویت ایگو و ارتباط والد نوجوانا 1398

9 - تبیین مدل نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس ادراک شده با نگرانی از تصویر بدنی در افراد متقاضی جراحی زیبایی 1398

10 - تدوين مدل پیش بیني امیدواري بر اساس راهبردهاي تنظیم شناختي هیجان، تاب آوري و شادکامي با میانجي گري کیفیت زندگي در زنان مبتلا به سرطان پستان 1398

11 - مقایسه ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی آزمون نیمرخ حسی ۲در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم و خاص یادگیری 1398

12 - مدل یابی اضطراب اجتماعی مبتنی بر طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تحریف های شناختی و عملکرد اجتماعی هیمن  1398

13 - مدل یابی اعتماد اجتماعی بر اساس هوش اجتماعی، هویت اجتماعی و انزوای اجتماعی با تکیه بر نقش تعدیلگر جنسیت و وضعیت اقتصادی خانواده در دانش آموزان متوسطه دوم شهر تهران  1399

14 - بررسی عوامل مرتبط با تربیت جنسی کودکان و تدوین برنامه آموزشی مادران و اثربخشی آن بر نگرش آنان  1399

15 - پیش بینی تحول مثبت نوجوانی بر اساس خودتنظیمی ، شایستگی اجتماعی و پیوند والدینی با نقش میانجی ادراک از جو مدرسه  1399

16 - مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی، ابعاد خستگی و عواطف در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک نینا  1399

17 - تدوین روش نوین آموزش فضائل اخلاقی و مقایسه اثربخشی آن با آموزش کتاب هدیه های آسمانی بر رفتار اخلاقی و رشد مهارتهای هیجانی- اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدائی1399

18 - تدوین مدل شادکامی براساس هوش معنوی و کیفیت روابط بین فردی با میانجی گری تاب آوری و شفقت به خود در دانشجویان 1399

19 - مدل یابی نگرش به خوردن براساس ناگویی خلقی ورفتار والدینی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان ورفتارهای وارسی بدن دختران نوجوان زهره حاتمی استاد مشاور 1400