دوره جامع و کاربردی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

طول مدت دوره

سرفصل دوره:

20 ساعت

• آشنایی با موتورهای جستجو و نقش هوش مصنوعی در پژوهش                               

16 ساعت

• اصول نگارش پروپوزال و پایان نامه

4 ساعت

• آموزش آشنایی با نرم افزار های استناد دهی

20 ساعت

• آموزش مقاله نویسی با تکیه بر روش پژوهش کیفی

16 ساعت

• آموزش نوشتن پروپوزال در پژوهشهای کیفی

16 ساعت

• اصول نگارش مقاله نویسی علمی- پژوهشی

16 ساعت

• اصول نگارش مقاله نویسی مروری و انواع آن

16 ساعت

• اصول نگارش مقاله نویسی فراتحلیل

4 ساعت

• آشنایی با روشهای تحقیق کمی

4 ساعت

• آشنایی با روشهای تحقیق کیفی

4 ساعت

• آشنایی با روشهای تحقیق آمیخته

12 ساعت

• آشنایی با روش فراترکیب و مقاله نویسی بر مبنای آن

8 ساعت

• آشنایی با نرم افزار MAXQDA

8 ساعت

• اشنایی با نرم افزار NVIVO