دوره جامع تربیت درمانگر در حوزه روابط زوجی با رویکرد روان تحلیلی

طول مدت دوره

سرفصل دوره:

20 ساعت

• کارگاه سکس تراپی

20 ساعت

• کارگاه زوج درمانی

8 ساعت

• کارگاه غنی سازی روابط زوجی

16 ساعت

• کارگاه مداخله کاربردی در پیمان شکنی                                                       

8 ساعت

• کارگاه مداخله کاربردی در فرآیند طلاق

8 ساعت

• کارگاه مشاوره پیش از ازدواج